หลักการ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยจัดให้มีกลไกการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 ภายใต้หลักหรือกรอบในการดำเนินการ5 ประการ ได้แก่
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
2. พ่อแม่จะต้องมีอิสระในการดำเนินการ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
3. มีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
5. มีความเป็นสากลเทียบเคียงกับต่างประเทศได้

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศใช้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน และเห็นแนวทางในการนำสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *