การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพเพื่อนำไปใช้ได้จริง

ดร.มีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *