แนวทางประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ของผู้จัดการศึกษาในกรณีที่มีวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

a01 a02 a03 a04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *