“การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *