“การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>