การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรียนอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรีย­นอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *