การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรียนอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรีย­นอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>