รายงานการวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย

1. ปกนอก 2. ปกใน 3. ใบรับรอง 4. บทคัดย่อไทย – อังกฤษ 5. กิตติกรรมประกาศ 6. สารบัญ 7. บทที่ 1 8. บทที่ 2 9. บทที่ 3 10. บทที่ 4 11. บทที่ 5 12. บทที่ 6 13. บทที่ 7 14. บรรณานุกรม 16. ประวัติผู้วิจัย ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

read more

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

read more

แนวทางประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ของผู้จัดการศึกษาในกรณีที่มีวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

read more

แนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพฐ.

read more

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

 

read more

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐที่เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยมุ่งการจัดการศึกษา  ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล สอดคล้องตามความถนัด ความสนใจ  และมีคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

read more