“การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรียนอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรีย­นอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพเพื่อนำไปใช้ได้จริง

ดร.มีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้่นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลา­งการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดย ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ หาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

read more