การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

Author Archives: admin

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพเพื่อนำไปใช้ได้จริง

ดร.มีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ

“การประเมินตามสภาพจริง” รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้่นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลา­งการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดย ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ หาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

read more

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

 

read more

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐที่เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยมุ่งการจัดการศึกษา  ที่พัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล สอดคล้องตามความถนัด ความสนใจ  และมีคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

read more