ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 19-23 ก.ย. 2559

Author Archives: admin

การถอดบทเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด หรืออ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

read more

แอด Line@ Homeschool

 

read more

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 19-23 ก.ย. 2559

read more

รายงานการวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาโดยครอบครัว กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย

1. ปกนอก 2. ปกใน 3. ใบรับรอง 4. บทคัดย่อไทย – อังกฤษ 5. กิตติกรรมประกาศ 6. สารบัญ 7. บทที่ 1 8. บทที่ 2 9. บทที่ 3 10. บทที่ 4 11. บทที่ 5 12. บทที่ 6 13. บทที่ 7 14. บรรณานุกรม 16. ประวัติผู้วิจัย ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   

read more

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ปกงานวิจัย

ดาวน์โหลด รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

read more

แนวทางประเมินความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ของผู้จัดการศึกษาในกรณีที่มีวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

read more

แนวทางการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพฐ.

read more

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลดหรือเปิดอ่านคลิกที่นี่

read more

“การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา”

ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรียนอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ:เน้นการเรีย­นอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนรุ่งอรุณ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาข­ั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

read more